Punkty karne

10 punktów karnych:

Punkty karne Opis
10 Popełnienie przestępstwa drogowego
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

9 punktów karnych:

Punkty karne Opis
9 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

8 punktów karnych:

Punkty karne Opis
8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h

6 punktów karnych:

Punkty karne Opis
6 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym
Niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – rowerzystom
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h

5 punktów karnych:

Punkty karne Opis
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
Naruszenie zakazu zawracania
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania
Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

4 punkty karne:

Punkty karne Opis
4 Niestosowanie się do znaków P-4 „linia podwójna ciągła”
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania
Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł

3 punkty karne:

Punkty karne Opis
3 Niestosowanie się do znaków B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

2 punkty karne:

Punkty karne Opis
2 Niestosowanie się do znaków: B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”
Niestosowanie się do znaków: B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł przez kierującego motocyklem
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich
Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”
Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym
Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h

1 punkt karny:

Punkty karne Opis
1 Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami

0 punktów karnych:

Punkty karne Opis
0 Kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu
Kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień
Kierowanie pojazdem – nie mając przy sobie wymaganych dokumentów
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
Wjeżdżanie na pas między jezdniami
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
Naruszenie przez kierującego zakazu rozdzielania kolumn pieszych
Naruszenie zakazu holowania na autostradzie
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami
Używanie „szperacza” podczas jazdy
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym
Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: kierującego innym pojazdem
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym
Przejazd bez zezwolenia pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów
Przejazd bez zezwolenia zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób utrudniający kierowanie pojazdem
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony
Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę p